Tag: live game

live game a Firenze

Storie di mostri ed eroi: i live game a Firenze

C’è chi, alla classica gita fuori porta, preferisce un’avventura. Sono gli eroi dei live game a Firenze, e non temono ...